Kiếm bao nhiêu tiền ở Mỹ được coi là thu nhập cao?

Mức thu nhập được coi là cao của hộ gia đình tại 19 thành phố lớn ở Mỹ…

New York, New York

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 21%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 177.170 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 608.584 USD/năm

bSan Francisco, California/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 28%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 185.290 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 558.046 USD/năm

San Francisco, California

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 28%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 185.290 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 558.046 USD/năm

bBoston, Massachusetts/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 30%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 178.050 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 529.343 USD/năm

Boston, Massachusetts

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 30%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 178.050 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 529.343 USD/năm

bWashington, DC/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 32%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 177.900 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 513.000 USD/năm

Washington, DC

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 32%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 177.900 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 513.000 USD/năm

bChicago, Illinois/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.610 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 479.844 USD/nămbr

Chicago, Illinois

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.610 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 479.844 USD/năm

bLos Angeles, California/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 16%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 176.590 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 466.895 USD/năm

Los Angeles, California

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 16%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 176.590 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 466.895 USD/năm

bBaltimore, Maryland/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 26%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.150 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 433.473 USD/nămbr

Baltimore, Maryland

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 26%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.150 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 433.473 USD/năm

bSan Diego, California/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 18%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 172.780 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 428.000 USD/năm

San Diego, California

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 18%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 172.780 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 428.000 USD/năm

bDenver, Colorado/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 173.700 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 425.877 USD/năm

Denver, Colorado

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 173.700 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 425.877 USD/năm

bDallas, Texas/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 175.100 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 425.060 USD/năm

Dallas, Texas

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 175.100 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 425.060 USD/năm

bPhiladelphia, Pennsylvania/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.280 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 424.552 USD/năm

Philadelphia, Pennsylvania

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.280 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 424.552 USD/năm

bHouston, Texas/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 23%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 182.500 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 423.345 USD/năm

Houston, Texas

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 23%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 182.500 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 423.345 USD/năm

bSeattle, Washington/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 26%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 173.820 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 408.153 USD/năm

Seattle, Washington

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 26%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 173.820 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 408.153 USD/năm

bCharlotte, North Carolina/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 20%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 179.650 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 383.846 USD/năm

Charlotte, North Carolina

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 20%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 179.650 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 383.846 USD/năm

bPhoenix, Arizona/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 19%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 168.930 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 381.151 USD/năm

Phoenix, Arizona

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 19%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 168.930 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 381.151 USD/năm

bSacramento, California/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.170 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 371.028 USD/năm

Sacramento, California

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 22%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.170 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 371.028 USD/năm

bSt. Louis, Missouri/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.130 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 358.750 USD/nămbr

St. Louis, Missouri

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 170.130 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 358.750 USD/năm

bCincinnati, Ohio/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.380 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 358.079 USD/năm

Cincinnati, Ohio

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 25%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.380 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 358.079 USD/năm

Theo trang Business Insider, hộ gia đình thu nhập cao ở Mỹ được định nghĩa là những hộ có thu nhập cao hơn gấp đôi so với thu nhập bình quân của hộ gia đình trên toàn quốc.brbrDưới đây là mức được coi là thu nhập cao tại 19 thành phố lớn của Mỹ, theo số liệu được Business Insider dẫn từ Pew Research Center:brbrbPortland, Oregon/bbrbrTỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 21%brThu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.340 USD/nămbrThu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 343.000 USD/nămbr

Theo trang Business Insider, hộ gia đình thu nhập cao ở Mỹ được định nghĩa là những hộ có thu nhập cao hơn gấp đôi so với thu nhập bình quân của hộ gia đình trên toàn quốc.

Dưới đây là mức được coi là thu nhập cao tại 19 thành phố lớn của Mỹ, theo số liệu được Business Insider dẫn từ Pew Research Center:

Portland, Oregon

Tỷ lệ dân cư thuộc nhóm thu nhập cao: 21%

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao: 171.340 USD/năm

Thu nhập tối thiểu của hộ gia đình thuộc nhóm 1% giàu nhất: 343.000 USD/năm