Hướng dẫn lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần sau khi có visa Mỹ

Hướng dẫn lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần đi định cư Mỹ. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Áp dụng Khoản 1 Điều 55, Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội, Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, điểm 8 khoản 6 Thông tư số 19/2008/LĐTBXH-TT ngày 23/9/2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội.

Bảo hiểm Xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu được thực hiện như sau:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hôi.

b. Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

c. Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

d. Ra nước ngoài để định cư.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Khi tính mức bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là 01 năm.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng; bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ trên 6 tháng đến đủ 01 năm.

Hồ sơ, thời gian giải quyết

Người lao động liên hệ với cơ quan BHXH quận, huyện nơi mình cư trú để nộp hồ sơ gồm:

⇒ Đơn đề nghị nhận trợ cấp một lần có xác nhận của địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú.

⇒ Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóng bảo hiểm.

⇒ Bản sao hộ khẩu thường trú.

⇒ Visa (kèm bản dịch tiếng Việt công chứng).

Thời gian giải quyết, theo khoản 4 Điều 122 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu muốn giải quyết nhanh, kịp xuất cảnh thì kèm theo bản photocopy vé máy bay.

Nguồn: tuvanvisa